Index >> Software

HW Virtual Serial Port

HW VSP je softwarový ovladač, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, (například COM 5) a data z tohoto portu přesměruje po síti TCP/IP na jiné hardwarové rozhraní, určené IP adresou a portem.

 

Pozor: Tento produkt je nahrazen novou verzí HW VSP3

 

Základní vlastnosti

 • Neomezený, bezplatný ovladač Virtual Serial Port pro libovolné TCP/IP zařízení.
 • Pracuje na Windows 2000, XP (Win 98, NT).
 • Lze nastavit spouštění při startu Windows a skrývání na stavové liště.
 • Podporuje-li zařízení RFC 2217. Pomocí NVT tak lze po TCP vzdáleně měnit parametry vzdáleného sériového portu (přenosová rychlost, parita, stop bity, atd..).
 • VSP ovladač funguje na PC typicky jako "TCP client", ale může být použit i jako "TCP server" (vhodné pro GPRS aplikace).
 • Technickou podporu usnadní ucelený výpis z funkce "Report VSP Settings".
 • Lze vytvořit více Virtuálních Sériových Portů na jednom počítači (COM5, COM6, COM7) spuštěním programu VSP.EXE s parametry.
 • Z HW VSP lze přímo ovládat binární vstupy a výstupy u zařízení I/O Controller a IP Relay.
 • Tento program je FREEWARE, pokud dodržíte podmínky licence.


Downloads & Links

 • DOWNLOAD: HW_VirtualSerialPort.zip
   
 • HW VSP - doporučená zařízení:
  • Charon I - vestavný modul konvertoru RS-232 (TTL) / Ethernet
  • PortBox - Jednotka konvertoru RS-232/485 / Ethernet
  • PortStore, PortStore2 - konvertor RS-232/485 / Ethernet s Flash bufferem 2 048 kB na data ze sériového kanálu
  • I/O Controller - Binární vstupy a výstupy + konvertor RS-232/485 na rozhraní Ethernet
  • IP Relé - 2x relé výstup + konvertor RS-232/485 na rozhraní Ethernet


 

Aplikace

 • Připojení zařízení se stávajícím SW, bez nutnosti měnit stávající utility, pracující po sériovém portu RS-232.
 • Vzdálená správa pobočkové telefonní ústředny - PBX tarifikace
 • Připojení platebních terminálů
 • Bezdrátový vzdálený sériový port - přes WiFi
 • Dohled na záložní UPS přes SNMP, nebo originálním SW
 • Připojení čtečky čárových kódů ke stávajícímu SW
 • Připojení sériových tiskáren a potiskovacích strojků
 • Vzdálená správa průmyslových linek a vizualizace

 

 

Popis HW VSP

HW Virtual Serial Driver je určen pro zařízení firmy HW group, ale lze jej zdarma použít jako univerzální driver pro vytvoření vzdáleného virtuálního sériového portu, který data přesměruje na definovanou TCP/IP adresu a port.

Pro speciální aplikace (např. GPRS zařízení) lze PC s nainstalovaným driverem lze PC s HW VSP provozovat v režimu TCP server, takže spojení může inicializovat i zařízení zasláním jakýchkoliv dat do vzdáleného portu. Konvertor na základě dat z RS-232 otevře spojení s PC a předá je virtuálnímu comu. Celá situace se tak maximálně blíží standardnímu řešení s klasickým sériovým portem.

HW VSP ale nelze použít pro propojení dvou fyzických portů ve dvou PC skrz síť, protože HW VSP driver vždy pracuje pouze s virtuálními sériovými porty..

Při použití HW VSP s doporučenými produkty z produkce HW group lze vzdáleně pomocí normy RFC-2217 měnit za provozu i přenosovou rychlost, paritu a ostatní komunikační parametry (případně stav binárních vstupů a výstupů), takže vzniká reálný vzdálený sériový port.

Instalace programu HW VSP

Instalační balíček HW VSP si stáhněte v záhlaví této stránky - Download. Před instalací je výrazně doporučeno odstranit předešlou verzi VSP a poté nainstalovat verzi novou.

Postup při instalaci:

 • Spustě náš instalační program "Vsp2.2.1".
 • Krok1: Zobrazí se uvítací okno. Pro přechod na následující krok instalace klikněte na tlačítko "Next", pokud se budete chtít vrátit o krok zpět použijte tlačítko "Back".
 • Krok2: Zobrazí se základní informace o produktu.
 • Krok3: Zvolte místo kam má být program nainstalován.
 • Krok4: Zvolte název složky, která bude vyvtvořena v nabídce Start.
 • Krok5: Zvolte zda má být vytvořen zástupce programu na ploše.
 • Krok6: Zobrazí se zvolené údaje, je doporučeno je zkontrolovat.
 • Krok7: Proběhne samotná instalace programu.

Pokud instalace proběhla v pořádku, zobrazí se následující okno. Pokud zaškrknete políčko "Launch HW_VSP" bude program po ukončení instalace spuštěn. Po instalaci není třeba počítač restartovat. HW VSP lze spustit kliknutím na ikonu „VSP“ – ikona s červenou šipkou.

Konfigurace připojovaného zařízení

Před připojením k VSP, je nutné abyste vzdálené zařízení nakonfigurovali dle jeho manuálu. Pokud používáte některé z našich zařízení, zkontrolujte hlavně dále uvedené parametry. Hodnoty, se kterými pracuje náš vzorový příklad jsou uloženy v souboru config.txt.

Nejdůležitější parametry:
 • IP addresa vzdáleného zařízení
 • IP port
 • Gateway
 • Mask
 • TCP/IP mode - TCP Server / Pasive mode
 • NetworkVirtual Terminal (NVT) - On (platí pouze pro doporučená HWg zařízení).
 • Parametry sériového portu

 

Virtual Serial Port

V hlavní záložce se zobrazují základní informace o navázání spojení a jeho průběhu. Je možné zde vytvořit nebo smazat virtuální sériový port, k tomu slouží tlačítko "Create COM" respektive tlačítko "Delete COM".
Tlačítkem "Hide" je možné program schovat na stavovou lištu.

 • VS Port Status frame
  Výpis stavu z hlediska sériového portu, včetně přenesených dat.
 • Ethernet Status frame
  Výpis stavu z hlediska Ethernetového spojení, včetně přenesených dat.
 • IP Address
  IP adresa vzdáleného sériového portu. Hodnota může být přenesena automaticky ze záložky UDP.
   
 • Port
  Je vstupní port vzdáleného portu. Na tento port otevírá Vaše PC TCP/IP spojení a posílá data.
   
 • Server port
  IP Port, na kterém VSP očekává spojení v režimu TCP server (doporučeno pro GPRS aplikace) Doporučujeme používat jako příchozí port hodnotu vyšší než 1024, nižší porty mohou být vyhraženy pro systémové operace..
    
 • Port name
  Číslo vytvářeného Virtuálního Sériového Portu - vyberte si číslo portu od COM2 do COM20.

  Pokud potřebujete vytvořit více virtuálních sériových portů na jednom PC, můžete aplikaci HW VSP spustit několikrát ručně, nebo je zavolejte z příkazové řádky..
  

UDP Search

Spusťtě HW VSP a přepněte se na záložku "UDP Search". Po stisknutí tlačítka Search modules se v seznamu Modules MAC List objeví seznam zařízení nalezených na lokální větvi.

Po stisku tlačítka Use this IP bude nastavena IP adresa a hodnota vstupního portu vybraného zařízení jako aktuální adresa zařízení, se kterou bude HW VSP následně pracovat.

 


 

Binary I/O - I/O Controller

Některá zařízení s produkce HW group obsahují kromě vzdáleného sériového portu, také binární vstupy a výstupy. Právě tyto vstupy a výstupy lze ovládat ze záložky Binary I/O, pokud zároveň ovládáte jejich sériový port. Předpokládá se komunikace se zařízením I/O Controller.

Záložka je aktivní pouze pokud komunikujete se zařízeními z produkce HW group a máte aktivováno NVT.

 • Binární vstupy
  Stav vstupů se aktualizuje automaticky při změně (pokud je tak zařízení nastaveno), nebo lze hodnotu aktualizovat stisknutím tlačítka "Read Values".
   
 • Binární výstupy
  Binární výstupy je možné nastavit označením příslušného pole Out 0 - Out 7. Následným kliknutím na tlačítko "Sent Values" data odešlete do zařízení.
   
 • Value read/sent in xx ms
  Zde se zobrazuje čas jak dlouho trvala zvolená operace pro nastavení výstupů. 


 

Binary I/O - IP Relay

Některá zařízení s produkce HW group obsahují kromě vzdáleného sériového portu, také binární vstupy a výstupy. Právě tyto vstupy a výstupy lze ovládat ze záložky Binary I/O, pokud zároveň ovládáte jejich sériový port.

Předpokládá se komunikace se zařízením IP Relay.

Záložka je aktivní pouze pokud máte aktivováno NVT.

 • Channel 1, Channel 2
  Pomocí radio tlačítek nastavujete požadovaný stav výstupu, ten tak nastavíte stisknutím příslušného tlačítka "Set".
 • Read Values
  Přečte aktuální stav výstupů zařízení
 • Red LED
  Checkbox vás informuje, zda je LED dioda zapnutá nebo vypnutá, pomocí tlačítka "Set LED" můžete hodnotu změnit.


 

Settings

V záložce "Settings" je možné nastavit všechny funkce podporované virtuálním sériovým portem.

Upozornění: Nastavují se zde pouze vlastnosti programu HW VSP, nikoliv však vlastnosti vzdáleného zařízení! Jeho vlastnosti se nastavují dle manuálu k tomuto zařízení (např. programem Hercules pro produkty HW group).

 • TEA Key rámeček
  Pro autorizaci TCP/IP přístupu může být užitečné použití kryptování TEA (Tiny Encryption Algorithm). Spojení bude autorizováno pouze v případě, že je stejný klíč TEA použit v zařízení i VSP.
  Pokud je TEA aktivní v zařízení, nastavte oba klíče stejně a (řádky"1" - "4") aktivujte použití TEA zaškrtnutím pole "Use TEA Auth.".

  Poznámka: Tea funguje pouze, pokud je TCP/IP zařízení (vzdálený port ) TCP server a VSP jako TCP client.
   
 • NVT rámeček
  Kliknete-li na pole "NVT Enable" povolíte RFC2217 standard a detekci našich vzdálených portů. Nezapomeňte aktivovat podporu NVT i na příslušném zařízení. Pokud jste tedy aktivovali NVT příkazy je možné stejným způsobem aktivovat následující parametry:
   • NVT filter – filtruje řídící znaky NVT z datového toku do virtuálního portu.
   • NVT port setup – odesílá řídící informace na vzdálený port podle VSP ve Vašem PC. Jestliže Váš terminálový program (např. Hyperterminal) změní přenosovou rychlost 19.200 Bd a tato funkce je aktivní, ovladač VSP odešle příkaz NVT (podle standardu RFC2217) pro vzdálený TCP/IP sériový port a změní také jeho přenosovou rychlost.
   • Keep Connection – Vaše TCP zařízení uzavře otevřené TCP/IP spojení po 50 sekundách neaktivity. Ve spolupráci s touto funkcí na zařízení udržuje stále otevřené spojení se vzdáleným zařízením (přenáší 2 byte každých 5 sekund).

   
 • Log files enabled
  Loguje veškerou komunikaci do .log souboru, který je umístěn ve stejném adresáři, jako Váš .EXE soubor
 • HW VSP works as the TCP Server only
  Aktivuje VSP jako TCP/IP server. Ovladač se potom chová jako zařízení TCP Client/Server = strana, která jako první přijme nějaká data, se přepne jako klient a otevře spojení.

  Poznámka:
  Pro většinu aplikací není režim TCP server mode nezbytný a lze použít režim TCP client (pole TCP server mode zůstane nezaškrtnuté).

 • Create VSP Port when HW VSP startup
  Je-li zaškrtnuto toto pole, vytvoří se při spuštění VSP automaticky také všechny virtuální porty. Chcete-li vytvořit virtuální porty ihned při spuštění Windows, je třeba mít zaškrtnuté také políčko"Start HW VSP with Windows startup".
 • Hide to Tray when HW VSP startup
  Skryje VSP na stavovou lištu. Ikonu VSP pak naleznete vedle hodin.

 • Don't create VSP port if ping to remote device failed
  IP adresa zařízení je před vytvořením virtuálního portu testována. Je-li testování neúspěšné (vzdálený port je např. odpojený), virtuální port (COM 5) není vytvořen.  
 • Connect to device, even if VSP Port is closed
  Pokud není zaškrknuto toto políčko dojde ihned po vytvoření virtuálního portu k navázání spojení a to i v případě že tento port není používán žádnou aplikací. To znamená, že budou ztracena data vyslaná v době, kdy byl port otevřen, ale nebyl zatím využíván. Tedy zařízení data posílá i v případě, že vy je "nepřijímáte".
 • Start HW VSP with Windows startup
  Vloží cestu k VSP do registeru RUN (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run) ve Windows. VSP je poté spouštěn při každém startu Windows.
   
 • Use Ping to keep connection
  + Renew automatically
  Posílá každých 5s testovací ping a zjišťuje přítomnost modulu. Pokud modul nebyl dostupny a nyní je znovu objeven (začal opět odpovídat na ping) obnoví se spojení ihned ("Renew automatically" zaškrtnuto) nebo se spojení obnoví až v okamžiku, kdy VSP odesílá další data do TCP spojení ("Renew automatically" nezaškrtnuto).
 • Reset VSP Port driver when first instance of HW VSP is executing
  Resetuje Virtual Serial Port při spuštění (odstraňuje problémy s virtuálními porty v systému.
 • Vitual Loopback
  Vytvoří virtuální propojení mezi piny RTS - CTS a piny DTR - DSR. Některé programy detekují přítomnost zařízení propojkami na těchto pinech.
 • External NVT commands control remote I/O: port
  Program HW VSP otevře na PC nastavený TCP port, na kterém přijímá řídící NVT příkazy pro ovládání I/O pinů a posílá je do spojení se vzdáleným zařízením.
  Originální program tak například zpracovává data z čtečky čárových kódů a váš program (například ukázka z HWg SDK) přes VSP a tento port ovládá I/O piny - Blokové schéma.


Licence - Podmínky šíření tohoto programu

 1. Tento program je FreeWare, pouze za dodržení dále uvedených podmínek.
 2. Tento program nesmí být jakkoliv modifikován bez výslovného souhlasu HW group.
 3. Soukromá licence:
  Použití a šíření tohoto programu není nijak omezeno pro soukromé osoby, ale velmi nás potěšíte, pokud na své soukromé stránky (nebo do blogu) umístíte níže uvedený, nebo jiný odkaz na naše WWW stránky www.HW-group.com.
 4. Komerční licence:
  Organizace, nebo právnické osoby mohou tento SW používat a jakýmkoliv způsobem šířit pouze v případě, že zajistí zveřejnění níže uvedeného odkazu na WWW stránky www.HW-group.com na alespoň jednom z uvedených míst.

  Umístění WWW odkazu:
  • Firemní WWW stránky firmy, která tento SW používá nebo šíří.
  • Pokud je program šířen v souvislosti s jiným produktem nebo firmou, lze odkaz umístit na WWW stránku daného produktu.
  • Jiné umístění odkazu lze dohodnout emailem s firmou HW group.

  Pokud budete tento program šířit a níže uvedený odkaz nezveřejníte, výslovně porušujete naše autorská práva a budou proti Vám podniknuty právní kroky dle autorského zákona.
Možné podoby odkazu
Zdrojový kód pro Vaše WWW stránky
HW VSP
Free Virtual Serial Port to connect any TCP/IP Terminal server to your Windows as virtual serial port (COM 7 for example). Produced by www.HW-group.com.
<b><a href="http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html">HW VSP</a></b><br>
Free Virtual Serial Port to connect any TCP/IP Terminal server to your Windows as virtual serial port (COM 7 for example). Produced by <a href="http://www.HW-group.com" target="_blank">www.HW-group.com</a>.
HW VSP
Free Virtual Serial Port to connect any TCP/IP Terminal server to your Windows as virtual serial port (COM 7 for example). Produced by www.HW-group.com.
<a href="http://www.HW-group.com"><img src="http://www.HW-group.com/download/hwg_ikona88x31.png" width="88" height="31" hspace="3" vspace="0" border="0" align="right"></a> <b><a href="http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html">HW VSP</a></b><br>
Free Virtual Serial Port to connect any TCP/IP Terminal server to your Windows as virtual serial port (COM 7 for example). Produced by <a href="http://www.HW-group.com" target="_blank">www.HW-group.com</a>.
<a href="http://www.HW-group.com"><img src="http://www.HW-group.com/download/hwg_ikona88x31.png" width="88" height="31" hspace="3" vspace="0" border="0"></a>
HW VSP - Produced by www.HW-group.com. <b><a href="http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html">HW VSP</a></b> - Produced by <a href="http://www.HW-group.com" target="_blank">www.HW-group.com</a>.
Poznámka: Obrázek ikony, který je v tomto příkladu odkazovám z webu HW group, lze uložit na lokální disk Vašeho provozovatele stránek, ale preferujeme použití kódu ve výše uvedeném tvaru.

 

 

 

HW VSP - Parametry spouštění

Aplikaci HW VSP můžete spouštět pomoci speciálních parametrů z příkazové řádky. Například pokud potřebujete hned po startu vytvořit několik virtuálních sériových portů na jednom PC.

Example:  HW_VSP.exe -R -i192.168.1.21:23 -c5 -S0 -N1 -Nf -Np -H1

 • -ix.y.z:p - IP adresa modulu. IP adresu lze zadat ve formátu x.y.z nebo x.y.z:p, kde p je číslo portu pro režim klient (výchozí hodnota = 23). Tento parametr je povinný!
 • -cx - číslo sérioveho portu (x = 1 ... ) Tento parametr je povinný!
 • -Sx - povolení režimu server (x = 1 - zapnuto; x = 0 - vypnuto)
 • -sx - číslo portu v režimu server (x = 1 .. 65535)
 • -Nx - povolení NVT rozhraní (x = 1 - zapnuto; x = 0 - vypnuto)
 • -Nf - povolení NVT filtru. Parametr musí následovat za parametrem -N1
 • -Np - povolení nastavení portu přes NVT (Port Setup). Parametr musí následovat za parametrm -N1
 • -Nk - povolení NVT keep connection. Parametr musi následovat za parametrem -N1
 • -Hx - hide on startup. Skryje okno po spuštěni aplikace (x = 1 - zapnuto; x = 0 - vypnuto)
 • -Px - create port on program startup. Vytvoří port po spuštění programu.(x = 1 - zapnuto; x = 0 - vypnuto)
 • -Fx - don't create virtual port if ping to destination device failed. Zabrání vytvoření portu pokud modul neodpoví na ping.(x = 1 - zapnuto; x = 0 - vypnuto)
 • -R - Načtení uložené konfigurace ovladače VSP. Tento parametr musí být v řetězci používán jako první. Chcete-li modifikovat uložené parametry, použijte je za přepínačem"-R".

Virtuální port je možné přednastavit obyčejnym spuštěním (bez parametrů). Pokud je použit parametr "-R" je nejdříve načtena konfigurace z registrů systému, poté jsou přepsány ty parametry, které jsou na příkazove řádce definovány.

Po ukončení VSP spuštěného s parametry na příkazové řádce, nejsou do registru ukládány žádné údaje!

FAQ & Support

Q: Lze použít HW VSP pro propojení 2x COM port na 2x PC přes Ethernet?
A: NE, HW VSP vyžaduje na protistraně fyzickou jednotku typu PortBox, IP Relé nebo podobně. Lze sice spojit dva HW VSP proti sobě (TCP Client a TCP Server), ale data nelze dostat na fyzický COM port PC.

Objednací varianty

HW VSP je standardně ke stažení zdarma, ale lze jej objednat ve zdrojových kódech v několika variantách dle uvedené tabulky. Pro ceny jednotlivých variant a další informace nás prosím kontaktujte.

OID Typy zařízení
600 046 HW VSP No logo version
Current version of the HW VSP executable version without HWg logo.
600 047 HW VSP Customizable logo
All versions of the HW VSP without HWg logo. We provide you utility to remove HWg logo from the Installed version.
600 048 HW VSP Source codes
Full documented HW VSP sources, manual included..
600 049 HW VSP Source codes + 3 months support
Full documented HW VSP sources, manual included, 3 months email support in english..

 

 

DOWNLOAD & Odkazy