HWg monitor: Aplikace pro zobrazení aktuálních hodnot ze zařízení nebo portálu SensDesk Technology

HWg monitor je unikátní mobilní aplikace pro Android a a iOS umožňující zobrazování aktuálních hodnot senzorů, vstupů a výstupů nejen z portálů SensDesk technology, ale i z přímo připojených (WiFi/Ethernetových) monitorovacích zařízení HW group.

Poznámka: HWg monitor nepodporuje GSM/LTE zařízení z rodiny produktů Ares ani bezplatný portál HWg-cloud. Viz dále

HWg monitor umožňuje uživateli periodicky načítat hodnoty z jednoho nebo více zařízení rodin STE2, Poseidon2, Damocles2, PWR, WLD2 a dalších nebo periodicky stahovat a zobrazovat hodnoty z cloudových serverů skupiny HW.
Pro každý zdroj dat (zařízení nebo portál z rodiny Sensdesk Technology) lze nastavit vlastní periodu obnovy dat. Aplikace umožňuje snadno třídit snímače podle zařízení nebo vybrat preferované snímače pro prioritní zobrazení.
Software stahuje a zobrazuje data v intervalech definovaných uživatelem, včetně zobrazení stavu a jeho barevného rozlišení podle kritičnosti stavu. Červená barva znamená, že senzor je v režimu Alarm, žlutá že senzor je ve stavu odpojen.
HWg monitor je rovněž schopen vzdáleného ovládání výstupů na přímo připojených jednotkách Poseidon2 a Damocles2 (není k dispozici pro ovládání jednotek připojených přes portál Sensdesk Technology)

Specifika rodiny Ares

Aplikace HWg monitor nepodporuje produkty z rodiny Ares v režimu přímého připojení a je možné ho připojit pouze prostřednictvím cloudového řešení v podobě portálu SensDesk Technology. Ares je produkt využívající síť GSM nebo LTE síť a tedy neobsahující WWW rozhraní.

Specifika vybraných portálů Sensdesk Technoloy

Aplikace HWg monitor umí spolupracovat se všemi portály z rodiny Sensdesk Technology, ale ne každý musí mít aktivní podporu této aplikace. Podpora se závislá na aktivaci XML API na portálu a ta může být jeho provozovatelem povolena nebo zakázána. Portál HWg cloud má tuto podporu vypnutu a je k dispozici jen na placené verzi Sensdesk.com. Portály ostatních provozovatelů mohou mít odlišné nastavení. Na podporu aplikace se proto ptejte provozovatele Vašeho portálu.

Druh licence: 
Freeware
Tested withFirmwareDateResult
2.1.6 and newest
05.2021
OK
1.4.3 and newest
1.2022
OK
3.7.5 and newest
1.2022
OK
3.7.5 and newest
01.2022
OK
3.7.5 and newest
01.2022
OK
3.7.5 and newest
1.2022
OK
3.7.5 and newest
01.2022
OK
3.7.5 and newest
01.2022
OK
3.7.5 and newest
01.2022
OK
1.3.10 and newest
01.2022
OK
2.2.2
01.2022
OK
2.0.4 and newest
01.2022
OK
2.0.4 and newest
01.1022
OK
Základní vlastnosti: 
 • Neomezený počet sledovaných zařízení a senzorů
 • Dva typy zdrojů dat (Datasource) - přímá komunikace s jednotkami a Portály (Cloud) z rodiny SensDesk Technology s umožněnou integrací (API)
 • Možnost výběru preferovaných senzorů (oblíbených)
 • Vyberte typ třídění podle názvu nebo státu
 • Řádkové nebo dlaždicové zobrazení hodnot
 • Integrovaný HWg config pro vyhledávání zařízení na lokální síti
 • Přehledný widget pro rychlý náhled
 • Ovládání výstupů na přímo připojených jednotkách Poseidon2 a Damocles2
 • Přehledná aplikace pro iOS i Android
 • Volitelný počet dlaždic na obrazovku pro potřeby nastavení na velkoplošných obrazovkách

Horizontal menu

Podrobný popis aplikace

Aplikace je velmi jednoduchá a má 4 základní obrazovky

 • Summary - poskytuje celkový přehled o stavu senzorů a zdrojů hodnot (zařízení a portály))
 • Devices - Přehled zařízení s možností filtrování dle zdroje dat
 • Sensors - přehled senzorů s možností nastavení filtrování a třídění
 • Settings - Nastavení vlastností aplikace a přidávání zdrojů hodnots

Summary 

Základní obazovka poskytuje rychlý přehled o počtech sledovaných zařízení, senzorů a zdrojů (přímo sledovaná zařízení a portály). A rovněž je k dispozici náhled hodnot Oblíbených (Favourite) senzorů.

   

Kliknutím na dlaždici senzoru se otevře jeho detail s odkazem na webovou stránku senzoru na portále v případě cloudových zdrojů.

Detail of the sensor in the Android environment  Detail of the sensor in the iPhone environment   Detail of the sensor in the iPAD environment

Na této stránce je rovněž možné senzor přidat nebo odebrat ze seznamu Oblíbených (Favourites)

Devices 

Stránka devices poskytuje přehled o sledovaných zařízeních, a to ať už přímo sledovaných nebo prostřednictvím některého z portálů SensDesk Technology

Overview of all devices in the Android environment   Overview of all devices in the iPhone environment  Overview of all devices in the iPAD environment

Na stránce All se zobrazují všechna sledovaná zařízení a ikona v pravém horním rohu každé dlaždice symbolizuje, zda se jedná o přímo sledované zařízení nebo o zdroj pocházející z cloudu (portálu SensDesk Technology).

Directly monitored (end-device communication) devices in the Android environment  Directly monitored (end-device communication) devices in the iPhone environment  Directly monitored (end-device communication) devices in the iPAD environment

Indirectly monitored (communication via SensDesk Technology cloud) devices in the Android environment  Indirectly monitored (communication via SensDesk Technology cloud) devices in the iPhone environment   Indirectly monitored (communication via SensDesk Technology cloud) devices in the iPAD environment

A red symbol also appears in the top right corner as a sign of a problem on the device, whether it is a sensor invalid or an Alarm. Clicking on a device tile will open its detail. 

View device detail in the Android environment. The detail contains information about the device and an overview of its sensors, inputs and outputs  View device detail in the iPhone environment. The detail contains information about the device and an overview of its sensors, inputs and outputs  View device detail in the iPAD environment. The detail contains information about the device and an overview of its sensors, inputs and outputs

V pravém horním rohu se také objevuje červený symbol jako příznak problému na zařízení, ať už je to senzor invalid, nebo Alarm. Kliknutím na dlaždici zařízení se otevře jeho detail.

V detailu jsou hodnoty roztříděny na sensory, vstupy a výstupy a k dispozici je též odkaz na WWW stránku zařízení. Kliknutím na dlaždici senzoru se opět otevře jeho detail s odkazem na webovou stránku senzoru na portále v případě cloudových zdrojů nebo na web zařízení (v případě senzorů na přímo sledovaných zařízeních).

Sensors

Stránka sensors představuje přehled sledovaných senzorů. A to buď v řádkovém nebo dlaždicovém zobrazení. Výchozím zobrazením jsou dlaždice s tříděním podle názvu senzoru.

An overview of all sensors sorted by name in a tile view. Android environment  An overview of all sensors sorted by name in a tile view. iPhone environment  An overview of all sensors sorted by name in a tile view. iPAD environment

Zobrazit lze buď všechny senzory, nebo jen oblíbené

Overview of Favourites sensors sorted by name in tile view. Android environment  Overview of Favourites sensors sorted by name in tile view. iPhone environment  Overview of Favourites sensors sorted by name in tile view. iPAD environment

Kliknutím do pravého horního rohu lze upravit řazení senzorů

Switch between row and tile view on Android Switch between row and tile view on iPhone Switch between row and tile view on iPAD

Kliknutím do levého horního roku lze přepnout zobrazení na řádkové

Line display of values sorted by name in the middle Android Line display of values sorted by name in the middle iPhone Line display of values sorted by name in the middle iPad

A pochopitelně lze měnit i zde řazení podle stavu nebo názvu senzoru

Line display of values sorted by sensor status in the middle Android Line display of values sorted by sensor status in the middle iPhone Line display of values sorted by sensor status in the middle iPad

U dlaždicového zobrazení lze rovněž vybrat velikost dlaždic a tím si přizpůsobit zobrazení podle svých potřeb:

The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 1-column view in Android The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 2-column view in Android The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 3-column view in Android The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 4-column view in Android

The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 1-column view in iPhone The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 2-column view in iPhone The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 3-column view in iPhone

The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 1-column view in iPad The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 2-column view in iPad The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 4-column view in iPad The size of the tiles can be changed for clarity. Here is an example of a 7-column view in iPad

Způsob přepínání se liší u verzí Android a iOS kde u iOS verzí se používá zoom dvěma prsty, u Android verze je v pravém horním rohu tlačítko.

Setting the grid coarseness (number of columns) in Android  Zooming in and out of the tile grid in the IoS environment is done by swiping with your fingers Zooming in and out of the tile grid in the IoS environment is done by swiping with your fingers

Podržením dlaždice nebo řádku senzoru se objeví rychlá volba pro přidání hodnoty do oblíbených

Adding a sensor to the favorites is easily done by holding down the appropriate value and selecting Add to Davourites in the context menu Adding a sensor to the favorites is easily done by holding down the appropriate value and selecting Add to Davourites in the context menu Adding a sensor to the favorites is easily done by holding down the appropriate value and selecting Add to Davourites in the context menu

Zvláštní funkcí je ovládání výstupů. Akci ovládání výstupu lze provést výhradně na detailu výstupu (po kliknutí na dlaždici nebo řádku konkrétního výstupu)

A special feature is the control of outputs. The output control action can be performed only on the output detail (by clicking on a tile or row of a specific output) A special feature is the control of outputs. The output control action can be performed only on the output detail (by clicking on a tile or row of a specific output) A special feature is the control of outputs. The output control action can be performed only on the output detail (by clicking on a tile or row of a specific output)

Hodnota výstupu není v tomto případě vyjádřena číslem, ale posuvníkem. Je-li posuvník vlevo (bílý, je výstup vypnutý, je-li vpravo (modrý, resp. zelený), je zapnutý. Neaktivní (šedý) znamená, že výstup na zařízení je ovládán lokální podmínkou a nelze ho z aplikace měnit. Pokud je na výstupu v zařízení aplikována funkce Pulse Timer, je délka pulzu uvedena v příslušné kolonce i v HWg monitoru a šoupě pak pouze aktivuje Pulse Timer v zařízení. POZOR: Je-li aktivní Pulse Timer, může do načtení aktualizovaných hodnot ze zdroje ukazovat HWg monitor chybnou hodnotu!

Settings

Stránka settings slouží k přidávání zdrojů hodnot a nastavení periody čtení zdrojů

The settings page is used to add sources of values and set the source reading period - Android The settings page is used to add sources of values and set the source reading period - iPhone The settings page is used to add sources of values and set the source reading period - the iPad shares the Settings page with the General subpage

IPad má díky široké obrazovce společnou stránku Settings s podstránkou Genreal

General in Android system is used to set the resource reading period. General in iPhone system is used to set the resource reading period. General in iPad system is used to set the resource reading period.

General slouží pro nastavení period čtení zdrojů. Nejvyšší frekvence je 1 minuta ale s ohledem na zatížení zdrojů a reálnou rychlost změny hodnot doporučujeme časy ne kratší než 5 minut

Overview of monitored SensDesk Technology portal data sources in the Android environment Overview of monitored SensDesk Technology portal data sources in the iPhone environment Overview of monitored SensDesk Technology portal data sources in the iPad environment

Cloud data source slouží pro přidávání portálů SensdeskTechnology jako zdrojů hodnot. Přidávat zdroje lze buď pomocí tlačítka +, resp. +Add Source, nebo pomocí odkazu na webu portálu – Více viz kapitola Přidání portálu SensDesk Technology do monitoru HWg jedním kliknutím. Barevná tečka u každého zdroje signalizuje jeho stav – zelená komunikace je OK, červená, zdroj nekomunikuje.

Setup and data source editing page from the SensDesk Technology portal in the Android environment Setup and data source editing page from the SensDesk Technology portal in the iPhone environment Setup and data source editing page from the SensDesk Technology portal in the iPAD environment

Pro ruční přidání portálu je třeba pojmenovat zdroj hodnot (Name), zadat URL portálu (resp. IP adresu nebo doménový název), požadovaný cíl (cílem mohou být hodnoty celého Teamu, dashboardu nebo multigrafu) a XML klíč. Všechny požadované informace se dozvíte na nastavení Vašeho účtu na portále z rodiny Sensdesk Technology, ale důrazně doporučujeme přidávat zdroje pomocí odkazu na webu portálu – Více viz kapitola Přidání portálu SensDesk Technology do monitoru HWg jedním kliknutím.

Přidávání přímo sledovaných zdrojů (zařízení se provádí v Settings => Direct source)

Overview of directly monitored data sources (end devices) in the Android environment Overview of directly monitored data sources (end devices) in the iPhone environment Overview of directly monitored data sources (end devices) in the iPAD environment

I zde je k dispozici kompletní přehled připojených zdrojů s vyznačením stavu zdroje (zelená komunikace je OK, červená, zdroj nekomunikuje), ale kromě možnosti ručního přidání je k dispozici také funkce skenování lokální sítě (nemusí fungovat na všech zařízeních a verzích).

Search for HW group devices on a local network using the HWg search feature on an Android phone Search for HW group devices on a local network using the HWg search feature on an iPhone Search for HW group devices on a local network using the HWg search feature on an iPad tablet

Kliknutím na ikonku lupy, resp. Sítě se spustí vyhledávací algoritmus. Kliknutím na vybrané zařízení ho lze přidat mezi sledované. U verzí pro iOS je možné přidání více zařízení současně. U verzí pro Android je nutné přidat zařízení jednotlivě

Page with detailed settings and editing of directly monitored data sources (devices) in the Android environment Page with detailed settings and editing of directly monitored data sources (devices) in the iPhone environment Page with detailed settings and editing of directly monitored data sources (devices) in the iPad environment

Při ručním přidávání zdroje, nebo při jeho editaci je k dispozici ještě možnost zadání uživatelského jména a hesla k zařízení. Pokud chcete na zařízení ovládat výstupy, musí být použito jméno a heslo s oprávněním pro zápis (Read and write), nebo ovládání výstupů (Read and Output). Pro pouhé zjišťování hodnot stačí Read only.

Deleting directly monitored data sources (devices) in the Android environment Deleting directly monitored data sources (devices) in the iPhone environment Deleting directly monitored data sources (devices) in the iPad environment

Mazání zdrojů je možné provádět hromadně na stránkách Settings => Direct data sources resp. Cloud data sources pomocí volby Edit v levém horním rohu. Ta umožní výběr zdrojů a v dolní části obrazovky se zpřístupní tlačítko pro smazání.  V iOS verzích je navíc možné individuální mazání zdrojů potažením doleva.

Widgets

Aplikace disponuje trojicí widgetů, které si můžete přidat na obrazovku telefonu. Widgety zobrazují pouze senzory ze skupiny oblíbených a nelze je dále filtrovat.

App widgets with a quick view of Favourites sensor values in the Android environment App widgets with a quick view of Favourites sensor values in the Android environment App widgets with a quick view of Favourites sensor values in the iPhone environment App widgets with a quick view of Favourites sensor values in the iPhone environment App widgets with a quick view of Favourites sensor values in the iPad environment

Nelze tedy určit který konkrétní senzor bude na malém widgetu, vždy to bude ten první z oblíbených.